J K L
Kaiser BTK- (1)
U.S. Navy (1)
Kaman H-2 Seasprite (24)
U.S. Navy (24)
KAI T-50 Golden Eagle (4)
Royal Thai Air Force (4)
Kawasaki Ki-45 (0)
Japanese Imreial Army Airforce (0
K Kawasaki KH-4  (5)
Royal Thai Army (2)
Royal Thai Air Force (2)

Royal Thai Police (1)
Keystone PK- (2)
U.S. Navy (2)
Kyūshū K6W- (1)
Royal Thai Navy (1)
Kyūshū K11W- (2)
Japanese Navy (2)

German Language